No saber com respirar es una de les raons per les que l’apnea del somi i els ronquits afecten a gran part de la població. Diferents circumstancies podríen incidir en el que les persones no puguen desenrollar una bona rutina de respiració i per conseqüencia un bon somi, des de condicions físiques fins aspectes externs com el clima. Per a evitar que estos agents interferixquen en la salut es important aplicar certes técniques per a deprendre a respirar.

Encara que sone fácil, aprendre a respirar es tota una ciencia que necessita repetida i rutina per a que sortixca efecte. L’apnea del somi i els ronquits son algunes de les conseqüencies de no dedicar temps a aprendre a respirar. Per a evitar condicions de salut associades a la respiració i que puguen restar calitat de vida, es important seguir certes técniques i processos que nomes requerixen de práctica i disciplina per a convertir-se en un hábit.

Técniques per a aprendre a respirar

Per a aprendre a respirar es necessari seguir una rutina d’eixercicis i el primer pas i més basic es agarrar l’aire pel nas, açó conseguirà que les vies respiratories es calfen per a poder crear certa humitat. El següent pas es alliberar eixe aire per la boca. L’error més comú en les persones es que s’acostumen a respirar més per la boca, i una volta adaptats a eixa forma de respirar, comencen els diferents problemes en les vies respiratóries.

Quan les persones s’acostumen a respirar per la boca, les vies respiratories s’ablamen en molta freqüencia i açó dona pas a que se puguen contraure infeccions en molta facilitat. Per a aprendre a respirar tambe es sumament important descartar habits com fumar cigarrets, el fum o abusar de l’aire acondicionat. Es necessari tindre un estil de vida sana i mantindre una bona salut pulmonar.

Una bona manera de aprendre a respirar es enfocar-se en fer eixercici fisic a diari, açó se pot complementar amb una dieta equilibrada i finalment es deu prestar molta atenció a qualsevol tipo d’afecció respiratoria que puga estar causant problemes en els pulmons; promovent un estil de vida saludable a on se tinga com prioritat mantindre els pulmons sans; una volta siga costum, els trastorns de somni desapareixeran.

Gràcies a l’eixercici se pot conseguir mantindre en forma tots els musculs torafics i aixina se podrá millorar la capacitat pulmonar. Les rutines d’eixercicis per a aprendre a respirar conseguixen millorar considerablement la condició respiratoria, aixina com la seua resisténcia a l’esforç. Es important recordar que la caixa torafica que recobrix els pulmons es elástica i en eixercici pot creixer, per fi se conseguirà atrapar més aire. Els eixercicis aeróbics son els indicats per a açó.

Practicar yoga, pilates o taichi permet posar en práctica técniques per a aprendre a respirar millor, degut a que son disciplines a on la coordinació de la respiració es monitorejada, el cervell deixa d’enviar l’orde mecánica i inconscient de respirar i passa a fer-ho de manera conscient, açó servix per a reeducar a l’aparat respiratori i al convertir-se en rutina será molt més fácil poder notar millorar en la calitat de la respiració.

¿Cóm respirar segons cada activitat?

La respiració de les dones en respecte als homens sempre varía, açó es deu a que els pulmons de les dones son més menuts, aixina ho revelà l’estudi de la revista Experimental PHYSIOLOGY’. L’estudi continua detallant que degut a estes proporcions se necessita major esforç per a conseguir oxigenar millor. Degut a açó es important aprendre a respirar segons l’activitat que s’estiga realitzant.

Per eixemple, al realitzar algún tipus d´esport que requerixca esforços de pes o séries repetides, la postura adoptada deu evitar que el coll estiga en una posició que genere tensió, açó podría afectar directament a la respiració. Per a evitar que este tipus de situacions se tornen freqüents, es necessari estirar bé tots els musculs possibles abans de realitzar qualsevol rutina d’eixercicis. L’estirament també evita que els musculs se despentolen.

En quant a les caminades com eixercici, també es important aprendre a respirar, i es que es la millor excusa per a oxigenar l’organisme. També servix per a marcar el ritme de la respiració, açó es pot conseguir si se coordinar en el ritme del caminar. Un truc es assignar l’acció de respirar quan se done un pas, agarrant aire i amollant-ho quan se donen atres dos passos, aixina en repetida fins finalitzar el passeig.

Este tipus de práctiques permet regular millor l’entrada i eixida d’aire, garantisant que se puga aprendre a respirar molt millor. Es important educar el cos per a estes caminates mantenint sempre l’esquena dreta i la mirada alta. Igual succeix en llargues jornades de treball que impliquen estar assentat. Si la columna queda totalment enringlerada, será molt mes fácil i millor respirar. Mantindre els muscles relaixats ajuda a millorar este procés.

Cada una d’estes recomanacions son un bon principi per a evitar o fins i tot desapareixer els episodis i apnea del somi i els ronquits. No obstant, en casos més aguts, es important la supervisió médica. El treball en equip per a estos problemes es el més important.